Adnotacja RODO: Administratorem Państwa danych osobowych niezbędnych w celu obsługi administracyjnej zleceń jest firma Hardenfelt.com Michael Hardenfelt z siedzibą w Żyrardowie, 96-300,  ul. Struga 1. Numer NIP: 521-332-37-29. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania ochrony roszczeń. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wykonania zlecenia.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu: 1) Przygotowania oferty i realizacji umowy zawartej z nami na usługi tłumaczeniowe oraz w zakresie udzielonych zgód, realizacji obowiązków prawnych, którym podlegam w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 2) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, realizacji wewnętrznych procedur administracyjnych, w tym statystyk i raportów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionego interesu 3) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją nojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,·         ewentualnego ustalenia, dochodzenia należności lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Poufność
Zobowiązuję się do traktowania wszystkich powierzanych mi
materiałów z zachowaniem całkowitej poufności. Tłumaczenia na
duński wykonuję wyłącznie ja sam i ani tekst, ani grafika czy
informacje o wszystkich stronach uczestniczących nie zostaną
udostępnione osobom trzecim. Wyjątkiem pozostaje obróbka graficzna

dokumentów nieedytowalnych oraz tłumaczenia z duńskiego na język

polski, które Podmiot przetwarzający może zlecić podwykonawcom.

Podwykonawca musi jednak zawsze zawrzeć umowę zobowiązującą

do przestrzegania RODO oraz zachowania poufności.


Informacje o osobach, firmach albo wiedza, do której mam dostęp w
tekstach zleconych do tłumaczenia nigdy nie zostaną przeze mnie
wykorzystane albo przekazane osobom trzecim.

 

Na bezpośrednie żądanie klienta w każdym momencie mogę zniszczyć
wykonane dla niego tłumaczenie, usuwając je z pamięci elektronicznej.
Klient podaje wtedy informację, czy zależy mu na zniszczeniu
wszystkich tłumaczeń, które dla niego wykonałem, czy tylko niektórych
z nich. Usuwane i niszczone są nie tylko same tłumaczenia, ale także
teksty źródłowe i moje notatki. Żądanie klienta, aby usunąć i zniszczyć
tłumaczenie jest równoznaczne z tym, że klient zatwierdza odbiór
zlecenia, a jakość wykonanej usługi jest dla niego satysfakcjonująca.

 

Informacje o kliencie/zleceniodawcy będą przechowywane przez 6 lat
od daty zlecenia ostatniego tłumaczenia. Obejmują one następujące
dane: imię i nazwisko zleceniodawcy, jego adres i kod pocztowy,
ewentualny numer podatkowy, kwotę widniejącą na fakturze.
Posiadam obowiązek przechowywania tych informacji, ale nie zostaną
one ujawnione osobom trzecim, oprócz sytuacji, w których odbywa się
to na żądanie odpowiednich władz, zwłaszcza skarbowych, na
podstawie odpowiednich przepisów prawnych albo w przypadkach, gdy
prawo wymaga ich ujawnienia.

 

Michael Hardenfelt, 4 kwietnia 2019 r.